Nabór wniosków w sprawie przyznania stypendiów osobom profesjonalnie zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na 2016 r.

Dodana: 28.09.2015

Kategorie: Aktualności

Białystok, 24 września 2015 r.

Urząd Miejski w Białymstoku

Departament Kultury, Promocji i Sportu

Referat Kultury

ul. Branickiego 9, 15-950 Białystok

tel. 85 869 63 66

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW W SPRAWIE PRZYZNANIA STYPENDIÓW OSOBOM PROFESJONALNIE

  ZAJMUJĄCYM SIĘ TWÓRCZOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ, UPOWSZECHNIANIEM KULTURY I OPIEKĄ NAD ZABYTKAMI NA 2016 r.

Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku informuje, że na podstawie uchwały Nr XXVIII/285/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania oraz wysokości tych stypendiów, rozpoczyna się nabór wniosków na 2016 rok dla twórców profesjonalnych.

Stypendia przeznaczone są dla osób pełnoletnich, zamieszkałych na terenie miasta Białegostoku, które wykażą się dorobkiem w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

1)      dane osobowe kandydata (imię i nazwisko, data urodzenia, adres, telefon/email, miejsce pracy w przypadku bycia pracownikiem lub oświadczenie kandydata o wykonywaniu wolnego zawodu);

2)      program stypendium i harmonogram pracy obejmujący: zakres i plan zamierzeń twórczych w okresie pobierania stypendium, termin jego rozpoczęcia i zakończenia, miejsce realizacji stypendium, przewidywane rezultaty realizowanego stypendium;

3)      uzasadnienie celowości przyznania stypendium;

4)      informację o dotychczasowym dorobku twórczym i osiągnięciach (zrealizowane projekty, nagrody, wyróżnienia, udział w konkursach, wystawach, prezentacjach, publikacje itp.) przedstawioną chronologicznie;

5)      wysokość wnioskowanej kwoty stypendium;

6)      informację o otrzymanych stypendiach w okresie 3 ostatnich lat i o które ubiega się z innych źródeł.

Wniosek należy sporządzić przy zachowaniu należytej staranności. Planując zakres i harmonogram programu stypendium należy uwzględnić, iż projekt powinien być zrealizowany najpóźniej do końca 2016 r.

Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendiów znajdują się na stronie: 

JAK UZYSKAĆ STYPENDIUM

Wnioski (z dopiskiem "stypendia") należy kierować na adres: Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok lub składać w sekretariacie Departamentu (ul. Branickiego 9, II piętro pok. 211), w terminie do dnia 2 listopada 2015 r. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 85 869 63 66.

Do góry