Informacja o naborze wniosków w sprawie przyznania stypendiów osobom profesjonalnie zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w 2012 r.

Dodana: 20.09.2011

Kategorie: Aktualności

Białystok, 20 września 2011 r.

Urząd Miejski w Białymstoku

Biuro Kultury i Ochrony Zabytków

ul. Waryńskiego 8, 15-461 Białystok

tel. (85) 869 63 68

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW W SPRAWIE PRZYZNANIA STYPENDIÓW OSOBOM

PROFESJONALNIE  ZAJMUJĄCYM SIĘ TWÓRCZOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ, UPOWSZECHNIANIEM

KULTURY I OPIEKĄ NAD ZABYTKAMI W 2012 r.

 

Biuro Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Białymstoku informuje, że uchwałą Nr LII/671/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 22 lutego 2010 r. zostały ustanowione stypendia artystyczne osobom profesjonalnie zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

Stypendia przeznaczone są dla osób pełnoletnich, zamieszkałych na terenie miasta Białegostoku, które wykażą się dorobkiem w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

1)      dane osobowe kandydata (imię i nazwisko, data urodzenia, adres, telefon/email, kopia dyplomu, miejsce pracy);

2)      program stypendium - zakres i plan zamierzeń twórczych w okresie pobierania stypendium, termin jego rozpoczęcia i zakończenia, przewidywane rezultaty oraz uzasadnienie celowości przyznania stypendium;

3)      informację o dotychczasowej pracy artystycznej, naukowej, popularyzatorskiej, konserwatorskiej i osiągnięciach (zrealizowane projekty, nagrody, wyróżnienia, udział w konkursach, wystawach, prezentacjach, publikacje itp.) wraz z dokumentacją;

4)      wysokość wnioskowanej kwoty stypendium;

5)      przynajmniej jedną rekomendację osoby lub instytucji polecającej projekt.

Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendiów znajdują się na stronie: 

JAK UZYSKAĆ STYPENDIUM

Zgłoszenia (z dopiskiem "stypendia") należy kierować na adres: Biuro Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Waryńskiego 8, 15-461 Białystok lub składać w sekretariacie Biura Kultury i Ochrony Zabytków, II piętro pok. 206, w terminie do dnia 31 października 2011 r. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. (85) 869 63 68.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

DYREKTOR

Biura Kultury i Ochrony Zabytków

Danuta Anna Pieciul

Do góry