INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW W SPRAWIE PRZYZNANIA STYPENDIÓW OSOBOM PROFESJONALNIE ZAJMUJĄCYM SIĘ TWÓRCZOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ, UPOWSZECHNIANIEM KULTURY I OPIEKĄ NAD ZABYTKAMI W 2010 R.

Dodana: 06.04.2010

Kategorie: Aktualności

Departament Edukacji, Kultury i Sportu Biuro Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Białymstoku informuje, że uchwałą Nr LII/671/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 22 lutego 2010 r. zostały ustanowione stypendia artystyczne osobom profesjonalnie zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

Stypendia przeznaczone są dla osób pełnoletnich, zamieszkałych na terenie miasta Białegostoku, które wykażą się dorobkiem w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

 Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

1) dane osobowe kandydata (imię i nazwisko, data urodzenia, adres, telefon/email, kopia dyplomu, miejsce pracy/nazwa szkoły);

2) program stypendium - zakres i plan zamierzeń twórczych w okresie pobierania stypendium, termin jego rozpoczęcia i zakończenia, przewidywane rezultaty oraz uzasadnienie celowości przyznania stypendium;

3) informację o dotychczasowej pracy artystycznej, naukowej, popularyzatorskiej, konserwatorskiej i osiągnięciach (zrealizowane projekty, nagrody, wyróżnienia, udział w konkursach, wystawach, prezentacjach, publikacje itp.) wraz z dokumentacją;

4) wysokość wnioskowanej kwoty stypendium;

5) przynajmniej jedną rekomendację osoby lub instytucji polecającej projekt.

 Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendiów znajdują się na stronie: 

JAK UZYSKAĆ STYPENDIUM

Zgłoszenia (z dopiskiem "stypendia") należy kierować na adres: Departament Edukacji, Kultury i Sportu – Biuro Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Waryńskiego 8, 15-950 Białystok lub składać w sekretariacie Biura Kultury i Ochrony Zabytków, II piętro pok. 206, w terminie do dnia 30 kwietnia 2010 r. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. (085) 869 63 74.

 

Dyrektor Departamentu

Edukacji Kultury i Sportu UM

Wojciech Janowicz

Do góry