Informacja o naborze wniosków stypendialnych na 2011 r.

Dodana: 29.09.2010

Kategorie: Aktualności

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW W SPRAWIE PRZYZNANIA STYPENDIÓW OSOBOM

PROFESJONALNIE  ZAJMUJĄCYM SIĘ TWÓRCZOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ,

UPOWSZECHNIANIEM KULTURY I OPIEKĄ NAD ZABYTKAMI W 2011 R.

  

Departament Edukacji, Kultury i Sportu Biuro Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Białymstoku informuje, że uchwałą Nr LII/671/10 Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 22 lutego 2010 r. zostały ustanowione stypendia artystyczne osobom profesjonalnie zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury
i opieką nad zabytkami.

Stypendia przeznaczone są dla osób pełnoletnich, zamieszkałych na terenie miasta Białegostoku, które wykażą się dorobkiem w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

1) dane osobowe kandydata (imię i nazwisko, data urodzenia, adres, telefon/email, kopia dyplomu, miejsce pracy);

2) program stypendium - zakres i plan zamierzeń twórczych w okresie pobierania stypendium, termin jego rozpoczęcia i zakończenia, przewidywane rezultaty oraz uzasadnienie celowości przyznania stypendium;

3) informację o dotychczasowej pracy artystycznej, naukowej, popularyzatorskiej, konserwatorskiej i osiągnięciach (zrealizowane projekty, nagrody, wyróżnienia, udział w konkursach, wystawach, prezentacjach, publikacje itp.) wraz z dokumentacją;

4) wysokość wnioskowanej kwoty stypendium;

5) przynajmniej jedną rekomendację osoby lub instytucji polecającej projekt.

Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendiów znajdują się na stronie: 

JAK UZYSKAĆ STYPENDIUM

Zgłoszenia (z dopiskiem "stypendia") należy kierować na adres: Departament Edukacji, Kultury i Sportu – Biuro Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego
w Białymstoku, ul. Waryńskiego 8, 15-950 Białystok lub składać w sekretariacie Biura Kultury i Ochrony Zabytków, II piętro pok. 206, w terminie do dnia 31 października 2010 r. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. (85) 869 63 74.

Do góry