INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIÓW

Dodana: 30.09.2013

Kategorie: Aktualności

Białystok, 30 września 2013 r.

Urząd Miejski w Białymstoku

Biuro Kultury

ul. Branickiego 9, 15-950 Białystok

tel. (85) 869 63 66

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIÓW OSOBOM PROFESJONALNIE

  ZAJMUJĄCYM SIĘ TWÓRCZOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ,

UPOWSZECHNIANIEM KULTURY I OPIEKĄ NAD ZABYTKAMI W 2014 r.


Biuro Kultury Urzędu Miejskiego w Białymstoku informuje, że uchwałą Nr XXVIII/285/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 maja 2012 r. zostały ustanowione stypendia artystyczne osobom profesjonalnie zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

Stypendia przeznaczone są dla osób pełnoletnich, zamieszkałych na terenie miasta Białegostoku, które wykażą się dorobkiem w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

1)      dane osobowe kandydata (imię i nazwisko, data urodzenia, adres, telefon/email, miejsce pracy w przypadku bycia pracownikiem lub oświadczenie kandydata o wykonywaniu wolnego zawodu);

2)      program stypendium i harmonogram pracy obejmujący: zakres i plan zamierzeń twórczych w okresie pobierania stypendium, termin jego rozpoczęcia i zakończenia, miejsce realizacji stypendium, przewidywane rezultaty realizowanego stypendium;

3)      uzasadnienie celowości przyznania stypendium;

4)      informację o dotychczasowym dorobku twórczym i osiągnięciach (zrealizowane projekty, nagrody, wyróżnienia, udział w konkursach, wystawach, prezentacjach, publikacje itp.) przedstawioną chronologicznie;

5)      wysokość wnioskowanej kwoty stypendium;

6)      informację o otrzymanych stypendiach w okresie 3 ostatnich lat i o które ubiega się z innych źródeł.

Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendiów znajdują się na stronie: 

JAK UZYSKAĆ STYPENDIUM

Zgłoszenia (z dopiskiem "stypendia") należy kierować na adres: Biuro Kultury Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Branickiego 9, 15-950 Białystok lub składać w sekretariacie Biura Kultury, II piętro pok. 211, w terminie do dnia 31 października 2013 r. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. (85) 869 63 66.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Danuta Anna Pieciul

Dyrektor Biura Kultury

Do góry