STYPENDIA MŁODYM TWÓRCOM ZAJMUJĄCYM SIĘ TWÓRCZOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ, UPOWSZECHNIANIEM KULTURY I OPIEKĄ NAD ZABYTKAMI – NABÓR WNIOSKÓW NA 2010 R.

Dodana: 30.11.2009

Kategorie: Aktualności

Departament Edukacji, Kultury i Sportu  Biuro Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Białymstoku informuje, że został wprowadzony nowy Regulamin przyznawania stypendiów. W związku z powyższym zmianie uległ termin przyjmowania wniosków stypendialnych. Do 30 listopada 2009 r. wszyscy młodzi twórcy, zajmujący się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, mogą ubiegać się o przyznanie stypendiów Prezydenta Miasta (rocznych i półrocznych w pierwszym półroczu 2010 r.).

Stypendia przeznaczone są dla osób działających na terenie miasta Białegostoku, które nie ukończyły 35 roku życia. O stypendia artystyczne, na różne projekty, można starać się wielokrotnie.

 Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

  1. dane osobowe kandydata (imię i nazwisko, data urodzenia, adres, telefon/email, kopia dyplomu lub zaświadczenie ze szkoły o roku nauki, miejsce pracy/nazwa szkoły);
  2. program stypendium i harmonogram pracy: zakres i plan zamierzeń twórczych w okresie pobierania stypendium, termin jego rozpoczęcia i zakończenia oraz przewidywane rezultaty;
  3. uzasadnienie celowości przyznania stypendium;
  4. informację o dotychczasowej pracy artystycznej, naukowej, popularyzatorskiej, konserwatorskiej i osiągnięciach (zrealizowane projekty, nagrody, wyróżnienia, udział w konkursach, wystawach, prezentacjach, publikacje itp.) wraz z dokumentacją;
  5. wysokość wnioskowanej kwoty stypendium.

Zgłoszenia (z dopiskiem "stypendia") należy kierować na adres: Departament Edukacji, Kultury i Sportu – Biuro Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Waryńskiego 8, 15-950 Białystok lub składać w sekretariacie Biura Kultury i Ochrony Zabytków, II piętro pok. 206, w terminie do 30 listopada 2009 r. Informacje tel. (085) 869 63 74.

Do góry